eyehatenigel:

Converge

grindandgore:

Primitive Man - Rags

(via bodilycorrupted)

alexeymakhov:

Sam Carter @samarchitects of Architects @architects in Moscow, Russia. Full photoreport: alexeymakhov.com #architects #moscow #russia

alexeymakhov:

Sam Carter @samarchitects of Architects @architects in Moscow, Russia. Full photoreport: alexeymakhov.com #architects #moscow #russia

(via samuelarchitects)

Architects @ Kosmonavt, St.Petersburg, 3.07.2014

by Alexey Makhov

Architects @ Kosmonavt, St.Petersburg, 3.07.2014
by Alexey Makhov

Architects @ Kosmonavt, St.Petersburg, 3.07.2014

by Alexey Makhov

Architects @ Kosmonavt, St.Petersburg, 3.07.2014
by Alexey Makhov

Architects @ Kosmonavt, St.Petersburg, 3.07.2014

by Alexey Makhov

Architects @ Kosmonavt, St.Petersburg, 3.07.2014
by Alexey Makhov

Architects @ Kosmonavt, St.Petersburg, 3.07.2014

by Alexey Makhov